Zahtjevi za kategorizaciju sportaša HOO-a (novi postupak)